Vietnamese-VNEnglish (United Kingdom)繁體中文Korean(Republic of Korea))
 
Thông tin văn phòng PDF 인쇄 E-mail
일요일, 09 12월 2012 13:57
   Văn phòng
·         Địa chỉ:   Phòng 114 nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội
·         Điện thoại:   024 3558. 6157
·         Website:   http://cvlc.edu.vn
 
 Giám đốc:   PGS.TS Nguyễn Hồng Cổn
 
  Phó Giám đốc:   PGS.TS Hoàng Anh Thi
     
 Trợ lí đào tạo: Nguyễn Thị Như Quỳnh
 
 Trợ lí hành chính: CN. Nguyễn Thị Thu Hà
  • Email: 이 이메일 주소는 스팸봇으로부터 보호됩니다. 보시려면 자바스크립트를 사용 가능으로 해야됩니다.  
  • Điện thoại : (84-4) 169 4813 477

 

 

 

 

 

 

TRANG THÔNG TIN TRUNG TÂM NGÔN NGỮ VÀ VĂN HÓA VIỆT NAM
Địa chỉ: Phòng 114. Nhà A, 336 Nguyễn Trãi, Thanh Xuân, Hà Nội 
Điện thoại: (84-4) 3 5586 157   Fax:  (84-4) 3 8587 202
Website:
www.cvlc.edu.vn  - Email: ussh.cvlc@gmail.com